نمای دکوراسیون نقشه فرش های 1000 شانه

رضا مداحی

قیمت 6متری

پاسخ

در دسته بندی فرشهای 1000 شانه هست

علی شریفی

واقعا به این می گویندانسانیت اگرکارخانه دست مصرف کنندبگیردوبدون واسطه ودلال چون سودمحصول جیب واسطه‌ای است کارخونه به پولش می رسدولی چیزی که هست چاقوی مغازدارویادلال برای مصرف کنندتیزاست

Captcha