شناخت تراکم و شانه در فرش ماشینی

تنوع بسیار زیاد فرش فرش های ماشینی این روزها باعث سردرگمی خریداران فرش ماشینی و همچنین سو استفاده بعضی فروشندگان فرش شده است از این رو بران شدیم تا زی ویدیو کوتاهی به برسی چند نوع از فرشهای ماشینی بپردازیم

جدیدترین فرشهای 1500 شانه کاشان

طرح جدید از نوع تراکم 4500 عرضه براس سال 1399

خرید فرش

خرید فرش ماشینی یکی از نیازهایی خانواده ها است که اکثر مردم هر از چند سال یک بار اقدام به تعویض ان با نمونه های جدیتر میکنند .از این رو کیفیت فرش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .