ترتیب نمایش با :
نحوه نمایش :
فرش طرح 207

فرش طرح 207

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

طرح مدرن 209

طرح مدرن 209

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

فرش طرح 206

فرش طرح 206

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

فرش مدل 702

فرش مدل 702

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

فرش طرح 103

فرش طرح 103

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

فرش طرح 104

فرش طرح 104

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

فرش طرح 003

فرش طرح 003

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

فرش طرح 403

فرش طرح 403

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

فرش طرح 903

فرش طرح 903

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

فرش طرح 101

فرش طرح 101

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

فرش طرح 203

فرش طرح 203

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

طرح ساری گل

طرح ساری گل

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

فرش طرح لوتوس

فرش طرح لوتوس

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

طرح گل سرخ

طرح گل سرخ

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

طرح خانه رویایی

طرح خانه رویایی

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

طرح یاشار گل برجسته

طرح یاشار گل برجسته

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

فرش طرح آرتمیس

فرش طرح آرتمیس

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

فرش طرح باغ حریر

فرش طرح باغ حریر

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

فرش طرح نیلی

فرش طرح نیلی

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

فرش طرح آویشه

فرش طرح آویشه

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

افشان شاهان

افشان شاهان

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

فرش طرح لاوین

فرش طرح لاوین

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

طرح رویا

طرح رویا

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

فرش طرح آروانا

فرش طرح آروانا

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

فرش طرح رز

فرش طرح رز

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

فرش طرح آینه

فرش طرح آینه

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

فرش طرح لیلی

فرش طرح لیلی

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

فرش طرح رزالین

فرش طرح رزالین

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

فرش طرح باغ معلق

فرش طرح باغ معلق

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

فرش گل برجسته طرح سهیل

فرش گل برجسته طرح سهیل

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

فرش طرح لیلیوم

فرش طرح لیلیوم

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

طرح آرزو

طرح آرزو

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

فرش طرح نیلوفر

فرش طرح نیلوفر

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

طرح شاه عباسی

طرح شاه عباسی

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

فرش گل برجسته طرح افشان

فرش گل برجسته طرح افشان

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

فرش طرح آناهیتا

فرش طرح آناهیتا

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

فرش طرح الماس

فرش طرح الماس

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

فرش طرح ترانه گل برجسته

فرش طرح ترانه گل برجسته

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

فرش طرح افشان اصفهان

فرش طرح افشان اصفهان

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

فرش طرح ساقی

فرش طرح ساقی

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

فرش طرح مهر آذر

فرش طرح مهر آذر

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

فرش طرح استامبول گل برجسته

فرش طرح استامبول گل برجسته

فرش 1000 شانه گل برجسته

6,650,000 تومان

فرش 1000 شانه گل برجسته

فرش گل برجسته 1000 شانه

فرش گل برجسته 1000 شانه دارای طرح هایی از قبیل فرش گلبرجسته طرح  جزیره  از زمرد کاشان  و گلبرجسته طرح آرگان  گلبرجسته طرح سهیل  فرش شاهرخ  گلبرجسته طرح هما تولید کننده فرش شهبانو گلبرجسته طرح مها تولیدات فرش شاهرخ  فرش گل برجسته طرح آوین  تولیدات فرش نخ یاسمن کاشان فرش گل برجسته طرح افشان فرش پایار همچنین فرش گل برجسته طرح نسترن فرش تافته کاشان فرش گل برجسته طرح  مهلا  فرش گل برجسته طرح الما  فرش گل برجسته طرح گل نرگس و پرطاوس فرش شهبانو و سهند فرش شاهرخ اشاره کرد .

قیمت فرش گل برجسته  

قیمت فرش های گلبرجسته بسته به میزان نخ هایبالک  و تراکم و شانه متفاوت است  فرش های گلبرجسته در حال حاضب 700 شانه گل برجسته و 1000 شانه گل برجسته و بالاترین تراکم فرش گل برجسته در حاضر 1200 شانه است  .تراکم هر کدام به ترتیب شانه اعلام شده در بالا  2550 . 3000 و 3600 هستند .