نمای دکوراسیون محصولات 1200 شانه تراکم 3600 فرش کاشان

 

 

فرش ماهور

فرش طرح ماهرو

 

 

 

 

فرش کاشان طرح پردیس

طرح پردیس رنگ دودی

 

 

 

فرش ماهور رنگ کرم

طرح ماهور کرم رنگ

 

 

 

 

 

طرح آرمان فرش کاشان 1200 شانه

طرح آرمان رنگ فیلی

 

 

 

 

فرش پردیس 1200 شانه

طرح پردیس  1200دودی شانه تراکم 3600

 

 

 

طرح افشان افشاری

طرح افشان افشاری 1200 شانه گل برجسته

 

 

 

 

فرش طرح پردیس سیلور

طرح پردیس سیلور

 

 

 

 

 

گنبد فیروزه ای

فرش طرح گنبد فیروزه 1000 شانه تراکم 3000 ده رنگ

 

 

 

 

قیمت فرش طرح آروانا

طرح آروانا 1000 شانه تراکم 3000 گل برجسته 

 

 

 

مدل اروانا ترمه ای

طرح آروانا ترمه ای 1000 شانه تراکم 3000 برجسته 

 

 

 

 

مدل کیمیای سعادت

کیمیای سعادت 1200 شانه گل برجسته 

 

 

 

 

 

فرش کاشان 1000 شانه گلبرجستهطرح 101 رنگ متالیک 1000 شانه 

 

 

 

 

 فرش کاشان طرح تینا سرمه ای

فرش 1200 شانه تراکم 3600 مدل تینا رنگ سرمه ای

 

 

فرش طرح تینا کرم

فرش 1200 شانه تراکم 3600 مدل تینا رنگ کرم

 

 

فرش طرح شیما

فرش 1200 شانه تراکم 3600 مدل شیما رنگ سرمه ای

 

 

 

طرح چهارفصل دودی

فرش 1200 شانه تراکم 3600 مدل چهارفصل  رنگ دودی

 

 

طرح فرش چهارفصل فیلی

فرش 1200 شانه تراکم 3600 مدل چهارفصل  رنگ فیلی

 

 

 

 

چهارفصل ابی

چهار فصل ابی 1200 شانه تراکم 3600

 

 

 

Captcha