تولید و عرضه مستقیم ،فرش ماشینی ( شهر فرش )
فرش یلدای کویر کاشان طرح ابریشم کرمان
فرش یلدای کویر کاشان طرح ابریشم کرمان  آبی 

6 متری : 1250000 تومان 
9 متری  : 1900000 تومان  
12 متری  : 2500000 تومان    

فرش یلدای کویر کاشان طرح ابریشم کرمان
فرش یلدای کویر کاشان طرح ابریشم کرمان  سرمه ای

6 متری : 1250000 تومان 
9 متری  : 1900000 تومان  
12 متری  : 2500000 تومان   
فرش 1200 شانه یلدای کویر کاشان
فرش یلدای کویر کاشان طرح ابریشم کرمان کرم 

6 متری : 1250000 تومان 
9 متری  : 1900000 تومان  
12 متری  : 2500000 تومان   

یلدای کویر کاشان طرح افشان گردان
فرش یلدای کویر کاشان طرح افشان گردان آبی 

6 متری : 1250000 تومان 
9 متری  : 1900000 تومان  
12 متری  : 2500000 تومان   

فرش یلدای کویر کاشان طرح افشان گردان سرمه ای

6 متری : 1250000 تومان 
9 متری  : 1900000 تومان  
12 متری  : 2500000 تومان   

فرش یلدای کویر کاشان طرح افشان گردان کرم 

6 متری : 1250000 تومان 
9 متری  : 1900000 تومان  
12 متری  : 2500000 تومان   


یلدای کویر کاشان طرح قاب بوستان
فرش یلدای کویر کاشان طرح قاب بوستان سرمه ای

6 متری : 1250000 تومان 
9 متری  : 1900000 تومان  
12 متری  : 2500000 تومان   

فرش یلدای کویر کاشان طرح قاب بوستان گردویی

6 متری : 1250000 تومان 
9 متری  : 1900000 تومان  
12 متری  : 2500000 تومان   


یلدای کویر کاشان طرح قندیل عرش
فرش یلدای کویر کاشان طرح قندیل عرش سرمه ای

6 متری : 1250000 تومان 
9 متری  : 1900000 تومان  
12 متری  : 2500000 تومان   

فرش کاشان
فرش یلدای کویر کاشان طرح قندیل عرش کرم 

6 متری : 1250000 تومان 
9 متری  : 1900000 تومان  
12 متری  : 2500000 تومان   


فرش یلدای کویر کاشان طرح قندیل عرش گردویی

6 متری : 1250000 تومان 
9 متری  : 1900000 تومان  
12 متری  : 2500000 تومان   


فرش یلدای کویر کاشان طرح مرصع
فرش یلدای کویر کاشان طرح مرصع آبی 

6 متری : 1250000 تومان 
9 متری  : 1900000 تومان  
12 متری  : 2500000 تومان   


فرش یلدای کویر کاشان طرح مرصع سرمه ای

6 متری : 1250000 تومان 
9 متری  : 1900000 تومان  
12 متری  : 2500000 تومان   


فرش یلدای کویر کاشان طرح مرصع کرم 

6 متری : 1250000 تومان 
9 متری  : 1900000 تومان  
12 متری  : 2500000 تومان   


فرش یلدای کویر کاشان طرح مطهر
فرش یلدای کویر کاشان طرح مطهر ابی

6 متری : 1250000 تومان 
9 متری  : 1900000 تومان  
12 متری  : 2500000 تومان   


فرش یلدای کویر کاشان طرح مطهر سرمه ای

6 متری : 1250000 تومان 
9 متری  : 1900000 تومان  
12 متری  : 2500000 تومان   

فرش یلدای کویر کاشان طرح مطهر کرم 

6 متری : 1250000 تومان 
9 متری  : 1900000 تومان  
12 متری  : 2500000 تومان   فرش یلدای کویر کاشان طرح گوشواره
فرش یلدای کویر کاشان طرح گوشواره ابی 

6 متری : 1250000 تومان 
9 متری  : 1900000 تومان  
12 متری  : 2500000 تومان   فرش یلدای کویر کاشان طرح گوشواره سرمه ای

6 متری : 1250000 تومان 
9 متری  : 1900000 تومان  
12 متری  : 2500000 تومان   فرش یلدای کویر کاشان طرح گوشواره کرم 

6 متری : 1250000 تومان 
9 متری  : 1900000 تومان  
12 متری  : 2500000 تومان